cel główny projektu

 

Celem głównym projektu jest wypracowanie, w terminie od 1.01.2011 – 31.08.2014, nowego systemu organizowania i realizacji praktyk pedagogicznych zawodowych dla studentów WSL kierunków: pedagogika oraz filologia: w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studenta do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczyciela wychowawcy oraz podniesienie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej placówek podległych Gminie Olsztyn i miastu Częstochowa.

 

Cele ogólne będą realizowane za pomocą następujących celów szczegółowych:

 

 • opracowanie nowatorskiego programu praktyk pedagogicznych dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy
 • przygotowanie szkół i placówek do realizacji praktyk studenckich
 • poprawa jakości  praktyk i wsparcie techniczne  zajęć prowadzonych w czasie praktyk przez studentów przez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pozostających w dyspozycji szkół prowadzących
 • poprawa jakości odbywania praktyk przez wprowadzenie form i metod prowadzenia zajęć zapewniających wykształcenie kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy mogącego sprostać wyzwaniom współczesnej dydaktyki
 • nawiązanie stałej współpracy pomiędzy WSL a dwunastoma instytucjami oświaty z powiatu olsztyńskiego i miasta Częstochowy
 • zorganizowanie specjalistycznych szkoleń, które przyczynią się do doskonalenia umiejętności pedagogicznych i poszerzenia wiedzy nauczycieli placówek przyjmujących praktykantów i opiekunów praktyk
 • poprawa komunikacji i wymiany doświadczeń w trakcie odbywania praktyk między praktykantami, nauczycielami placówek oświatowych i opiekunami praktyk poprzez cykliczne konsultacje
 • opraco0wanie materiałów pedagogiczno-metodycznych dla studentów i opiekunów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studenta oraz specyfiki placówki
 • przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:
  • realizację praktyk w wymiarze 180 h,
  • organizację warsztatów metodycznych oraz specjalistycznych szkoleń niezbędnych do skutecznego wykonywania zawodu nauczyciela we współczesnej szkole
 • umożliwienie systematycznej ewaluacji przebiegu praktyk oraz analizy ich efektów poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi

 

Projekt zakłada dwutorowy przebieg praktyk w rozróżnieniu na praktyki psychologiczno-p edagogiczne i dydaktyczne.

Pierwszy rodzaj praktyk zapoznać ma przyszłych nauczycieli z całym obszarem pracy nauczyciela-wychowawcy, wyposażyć studenta w wiedzę i praktyczne umiejętności skutecznego pełnienia roli wychowawcy na różnych poziomach edukacyjnych - a w szczególności pokazać, jak budować zgrany zespół klasowy, jakie działania wychowawcze wspierają pozytywną postawę ucznia wobec szkoły, co pobudza kreatywność i samodzielne podejmowanie zadań przez uczniów, jak właściwie postępować w sytuacjach konfliktowych w klasie, jakie metody działania stosować w pracy z uczniem trudnym, lekceważącym obowiązki i niezdyscyplinowanym oraz jego rodzicami. W tym celu studenci Pedagogiki, Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej będą obserwować nauczycieli i współpracować z nimi na lekcjach wychowawczych i różnych lekcjach przedmiotowych (niekoniecznie językowych).

W ramach praktyk dydaktycznych przewidujemy m. in. modernizację polegającą na stworzeniu okazji do obserwacji większej liczby nauczycieli podczas pracy. Pozwoli to na zapoznanie studentów z różnymi stylami nauczania, doskonalenie warsztatu pracy przyszłego nauczyciela itd. Działanie takie pozwoli studentowi - przyszłemu nauczycielowi na rozpoznanie środowiska szkolnego pod indywidualną opieką 'mistrza'. Do współpracy zaproszeni są nauczyciele z gminy Olsztyn i miasta Częstochowy, którzy posiadają co najmniej stopień  nauczyciela mianowanego oraz prowadzą w opinii szkolnego środowiska skuteczną praktykę wychowawczą. Zapewni to lepsze dostosowanie szkół do prowadzenia praktyk, logistyczny układ oraz kontrolę nad odbywanymi praktykami. Dodatkowo każdy nauczyciel i student zobowiązany będzie do szczegółowej analizy praktyk przy pomocy opracowanych narzędzi, której celem będzie poprawa skuteczności i efektywności praktyk. Modernizacja nadzoru pedagogicznego w przypadku opisywanego projektu odnosi się do opracowania i wdrożenia narzędzi służących wieloaspektowej ocenie prowadzonych praktyk oraz ścisłej współpracy pomiędzy uczelnią wyższą kształcącą przyszłych nauczycieli, a szkołą będącą potencjalnym miejscem pracy. Projekt zakłada również wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania wspieranych nowoczesnymi technologiami m.in. platformy Moodle, tablic multimedialnych oraz zajęć laboratoryjnych. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego