wslOstatnie dziesięciolecie to okres intensywnych zmian o charakterze systemowo-organizacyjnym w oświacie i szkolnictwie wyższym. Konsekwencją tych zmian są również zmiany programowe, które starają się podążać za postępem naukowym, technologicznym oraz dynamiką procesów społecznych i kulturowych. Przykładem tego typu zjawisk jest 'rewolucja informatyczna', pociągająca za sobą zmiany nie tylko w metodach nauczania, ale także sposobach komunikowania się uczniów i nauczycieli. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy czyni koniecznym wypracowanie nowego modelu nauczyciela, który oprócz wiedzy merytorycznej związanej z wykładanym przedmiotem oraz kompetencji opiekuńczo-wychowawczych wyposażony jest również w kompetencje społeczne. Są one związane z pewną wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolnościami negocjacyjnymi, empatią, asertywnością, zdolnościami komunikacyjnymi, umiejętnością planowania i twórczego rozwiązywania problemów. Tylko bowiem taki nauczyciel ma szansę sprostać obecnym wymogom edukacyjnym. .

Projekt, "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli", który powstał w ramach działań realizowanych w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych ma być odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynkowe. Podejmowane w jego ramach zadania nastawione są na jak najbardziej wszechstronne przygotowanie studentów do pracy nauczyciela, w tym nauczyciela wychowawcy, w oparciu o dobrze zorganizowaną współpracę Wyższej Szkoły Lingwistycznej (WSL) ze Szkołami, w których studenci odbywają praktyki pedagogiczne. Poprzez liczne szkolenia specjalistyczne pragniemy także wesprzeć merytorycznie nauczycieli szkół przyjmujących praktykantów, tak w zakresie ich własnej praktyki zawodowej, jak i w pełnieniu roli mistrza dla adeptów sztuki nauczycielskiej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego